białystok adwokat

JAK USTALIĆ SKŁAD SPADKU?

Spadkobierca może poszukiwać majątku spadkowego we własnym zakresie występując ze stosownymi wnioskami do odpowiednich instytucji (np. banków, w których spadkodawca posiadał rachunek). Co do zasady jednak, znacznie szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest złożenie do sądu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza.

CZYM JEST SPIS INWENTARZA

Spis inwentarza to lista przedmiotów (w tym min.: ruchomości i nieruchomości, – z zaznaczeniem wartości każdego z tych składników), które pozostawił po sobie zmarły spadkodawca. Spis inwentarza obejmuje również długi spadkowe czyli np. niespłacone zobowiązania spadkodawcy.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składa się do sądu spadku czyli sądu rejonowego, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy.

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZLOŻENIA WNIOSKU

Poza spadkobiercą uprawnionym do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest: osoba uprawniona do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy a nadto Skarb Państwa – właściwy urząd skarbowy.

KTO SPORZĄDZA SPIS INWENTARZA

Spisu inwentarza dokonuje komornik na podstawie postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

KOSZT POSTĘPOWANIA

Od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza pobiera się opłatę sądową w wysokości 50,- zł.

Ponadto, za dokonanie spisu inwentarza pobierana jest – stosownie do art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) – opłata w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika (na datę sporządzenia wpisu w blogu ok. 410,- zł/ h). Należy pamiętać, że do opłaty komornik doliczy 23% podatku VAT.

Koszty spisu inwentarza ponosi osoba, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie pokryć kosztów komornika może złożyć wniosek o ściągnięcie tych kosztów z majątku spadkowego, ewentualnie we wniosku o sporządzenie spisu inwentarza można zamieścić wniosek o zwolnienie z opłaty od sporządzenia spisu inwentarza.

 

Adwokat Justyna Targońska-Reduta