pozew o rozwód

CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW O ROZWÓD?

Zweryfikuj czy Twój pozew posiada wszystkie niezbędne informacje.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

1. oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany (np. Sąd Okręgowy w Białymstoku)

2. imię, nazwisko, dokładny adres i numer PESEL powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu;

3. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

4. oznaczenie rodzaju pisma – Pozew o rozwód

Określenie żądania pozwu tj. wniosek o:

1. rozwiązanie związku małżeńskiego stron przez rozwód oraz orzeczenie, które z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, ewentualnie żądanie rozwodu bez orzekania o winie;

2. zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych

Ważne – Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie o rozwód należy ponadto zażądać:

3. orzeczenia o miejscu ich pobytu (np. przy matce)

4. rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej (np. poprzez pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica)

5. rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z dziećmi (sposobie i terminach kontaktów)

6. zasądzenia alimentów na rzecz dzieci (ze wskazaniem żądanych kwot na rzecz każdego z małoletnich dzieci)

Fakultatywnie w pozwie o rozwód można domagać się:

1. dokonania podziału majątku wspólnego stron – sąd dokona podziału jeżeli uzna, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy o rozwód (czyli w praktyce gdy strony są zgodne składników ich majątku wspólnego, ich wartości i sposobu podziału);

2. orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków;

3. orzeczenia o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,

4. orzeczenia o świadczeniach alimentacyjnych na rzecz drugiego małżonka

Pozostałe wnioski (służące przygotowaniu rozprawy) w szczególności:

1. wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron

2. wniosek o dopuszczenie innych dowodów np. wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków na okoliczność, iż dobro wspólnych małoletnich dzieci nie ucierpi na skutek orzeczenia rozwodu

Uzasadnienie

1. w uzasadnieniu pozwu należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie.

2. nadto w uzasadnieniu należy wskazać czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązana sporu, a jeżeli strony takiej próby nie podjęły wyjaśnienie przyczyny.

3. pozew należy własnoręcznie podpisać.

Załączniki:

Do pozwu należy obligatoryjnie dołączyć:

1. skrócony odpis aktu małżeństwa stron oraz skrócone odpisy aktów urodzenia ich wspólnych małoletnich dzieci;

2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600,- zł ewentualnie wniosek o zwolnienie powoda od kosztów sądowych w całości lub w części wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania;

3. odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami dla pozwanego.

 

Adwokat Justyna Targońska-Reduta